พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562