คำขวัญโรงเรียน

การเรียนเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ธำรงพุทธศาสน์