ประวัติโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

ชื่อโรงเรียนภาษาจีน:   萬佛慈恩寺中學

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ: WAT  MUENBUDDHA  WITTAYA  SCHOOL

 

     โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ได้รับการจัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน 4 แผนก ได้แก่ แผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกหลักสูตรภาษาจีนกลาง โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

      พระเดชพระคุณ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้สร้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายและเป็นวัดแห่งเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือขึ้นมา โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย ตลอดถึงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

 

      ดังนั้น พระเดชพระคุณ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) จึงได้รับกุลบุตรซึ่งเป็นเยาวชนนักเรียนชายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีฐานะทางครอบครัวยากจน ไม่มีโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจีนนิกาย เพื่อให้ได้รับการฝึกฝนอบรมและศึกษาเล่าเรียน ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป

 

      ในปี พ.ศ. 2542 พระเดชพระคุณฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้ง “โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา”  ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์เยาวชนนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติและสร้างศาสนทายาทที่ดี ได้สืบทอดพระศาสนา รักษาศาสนสมบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงตั้งมั่นต่อไป

 

      ผู้จัดการชื่อ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร อายุ 82 ปี 62 พรรษา วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามหายานศึกษา จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามหายาน (大馬佛教大學佛學) จากประเทศมาเลเซีย

 

      ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ผู้ก่อตั้งและรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ก่อตั้งและรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน มี หลวงจีนวินัยธรเกริกพล ฉายา เสี่ยย้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 132 รูป ผู้บริหาร 2 รูป/คน ครูพระ 4 รูป ครูฆราวาส 9 คน ครูพิเศษภาษาจีน 2 คน

 

      โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบอนุญาต เลขที่ 16/2543

 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยาได้ร่วมกับวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

      1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

      3. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

      4. หลักสูตรการศึกษาภาษาจีน

     

      สำหรับหลักสูตรภาษาจีน เป็นหลักสูตรพิเศษที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักสำหรับ นักเรียนทุกรูปได้ศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูจีนไต้หวันอาสาสมัครมาช่วยสอน โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนเป็นประจำทุกปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดครูสอนภาษาจีนมาช่วยสอนร่วมกับเหล่าซือของทางโรงเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้มีนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนจนมีความสามารถไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศได้