เป้าหมายของโรงเรียน

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. ผู้เรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล

4. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

6. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานศึกษา

8. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานศึกษา

9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อสนองงานตามโครงการในพระราชดำริฯ

10. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

11. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนามหายาน