ประวัติและผลงานผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ท่านเจ้าตุณเย็นเต็กมหาเถระ

御封拍摩訶康那莊真達摩三昧智越

佛陀波黎薩真毘能威貼達摩巴薩

那哇吉披力巴育 譚努真巴差威實

(比丘釋仁得)

御封泰國華宗大尊長

敕封華宗傳戒阿闍黎

敕賜華宗僧務委員會主席

敕賜普門報恩寺住持

敕賜萬佛慈恩寺開山住持

敕賜佛恩禪寺開山住持

普淨祖師維護佛教資金會主席

泰國朱拉隆功佛教大學佛學榮譽博士

泰國藍康恆大學哲學榮譽博士

大馬佛教大學佛學榮譽博士

 

御封泰國華宗大尊長

仁得上師簡略

          上師(公元一九三六年降生)現代高僧。泰國佛教華宗大尊長,華宗僧務委員會主席,曼谷敕賜普門報恩寺住持,泰國清萊府美莊縣萬佛山敕賜萬佛慈恩寺開山住持,泰國麟城呵叻府四球縣市,敕賜佛恩禪寺開山住持,泰國朱拉隆功佛教大學佛學榮譽博士。上師祖籍廣東揭陽陳氏望族,生於泰國北碧府農家。二十一歲皈投北碧府洛梗埠普仁寺,禮依泰國上任敕封華宗大尊長普淨大和尚為傳戒阿闍黎,受比丘具足戒。圓戒後,隨師駐錫泰京黃橋區立化僧舍,潛修實習,勤奮好學,深研梵網菩薩戒範,詳究經律論。一九六○年,普淨大和尚發大宏願,興建「敕賜普門報恩寺」,即隨師開山,協理寺務,并奉命督工建寺,於一九七○年完工,慶祝落成大典,   其時普公德高望重 ,    法座騰輝,品節詳明,教導有方,可算是法緣極其隆盛,時仁得上師與師兄弟,比丘僧眾一百多位,沙彌十位,親事尊師,學法行持精進無量。直至一九八六年,普淨大和尚淨業圓成捨報上生後,大上師禮承衣缽大任。一九八八年,泰國皇上陛下第四次賜封法爵。同時泰僧皇大上座敕封為泰國華宗大尊長,領導華宗弘化行政。是年攀登印度國拉達克高原,敬禮金剛乘法王斯德那提拉古活佛,承嗣密宗大法,受任金剛上師。奉法榮歸泰國後,發揚光大顯密二宗互融之教義,一時法緣隆盛。上師本性柔和,事師誠篤,操作勤謹,尊敬師友,愛戴同參,提攜後輩,訓育僧才,悲智雙運,為佛教奉獻悲願心切。上師常說:世法即佛法,工作即修行,隨處即道場,但願身口意舉止動念合理圓融,便是修持佛法之雄猛精進者也。由於精進不息,度眾無量,摯誠弘教,法輪大轉,常受歐洲、美洲、澳洲、新加坡、馬來西亞、印尼西亞 及中國各寺院佛教團體的禮請,巡迴弘法。其學識淵博,佛法演講,深入淺出,法音宏亮,辯才無礙。聞者無不法喜充滿,額手稱善,教界尊崇珍若至寶。故前來山門依止求度出家受比丘戒及沙彌戒在家受三皈依者亦絡繹相續。每年暑假,舉辦學生集體剃度為沙彌僧,升學免費就讀于萬佛慈恩寺中學,現己有二百多位學僧入學深造,佛寺舉辨之初中至高中六年課程畢業後,可再升入政府各大學就讀學士科。上師常為國內外信眾禮請傳授三皈依灌頂法典,廣植道苗續佛慧命。其對修寺開山建寺弘法及辦學校佛學院興學,不遺餘力,救災恤難,社會公益事業等,亦能美滿圓成。

          公元一九九四年,大願於泰北清萊府,美莊縣開山興建:萬佛慈恩寺,寺內附設的萬佛寺中學、佛教學院、皇太后頌揚懿德(法喜殿)、第六代華宗大尊長上普下淨大和尚(懷恩殿)、比丘沙彌五層樓禪房宿舍、四眾修行所(慧明講堂)、常住五觀堂。

          公元二○○一年上師虔誠發願於萬佛慈恩寺,建造世界最大尊富貴彌勒大佛青銅聖像,膝廣十五咪高度十九咪,建 造五層 樓 寶殿安供大佛聖像,作為泰國華宗四眾臣民善信弟子眾,奉獻泰皇上陛下登基屆五十週年御典,仰念隆恩,崇頌 國基永固 聖壽無彊。

          公元二○○七年六月九日下午一時,更發願應泰京各府縣,及當地護法信眾之邀請,在泰國麟城呵叻府,四球縣市內火車站近鄰吉地,奠基興工開山創建華宗佛恩禪寺,奉獻皇上陛下八秩聖壽,萬歲萬歲萬萬歲,殊勝法緣,福德無量。由泰國僑賢吳遠程先生-吳陳艷芳女士賢伉儷,供養建寺地皮六千六百四十平方咪,時大尊長發動開山興建敕賜佛恩禪寺, 承衆多國內外護法大德參加隨喜,現已完成誠是無量功德焉。

泰國皇上陛下御封僧爵

恩受泰國僧皇大上座敕封僧職

承受泰國華宗大尊長委任僧職如下

公元一九六八年,委任為普門報恩寺副住持,選封為鑾真毗尼陀羅。

公元一九七○年,敕封為華宗傳戒阿闍黎。

公元一九七一年,御封為鑾真達摩樂真巴集,敕任華宗助理左僧長。

公元一九七三年,委任為華宗僧務委員會委員。

公元一九七八年,委任為華宗僧務委員會委員兼常務部主任及秘書。

公元一九八二年,敕封為華宗副尊長,御封為拍阿莊真達摩康那提迦羅毗沙門吉作 (昭坤法爵)選封隨職僧爵三位。

公元一九八六年,承受為署理華宗大尊長、署理華宗僧務委員會主席、署理普門報恩寺住持。

公元一九八七年,敕封為華宗大尊長、華宗僧務委員會主席、敕任普門報恩寺住持。御封為拍康那莊真達摩三昧智越,佛陀波黎薩真尼多(昭坤高爵)選封隨職僧爵五位。又承受印度國拉達克大城「斯德那寺」斯德那法王活佛,傳授密宗法印受任金剛上師。

公元一九九一年,榮任普淨祖師維護佛教資金會主席。

公元一九九二年,御封為拍康那莊真達摩三昧智越,佛陀波黎薩真威尼多,沙圖聰達摩巴實,波隆那立沙羅努越(昭坤高爵)選封隨職僧爵五位。

公元一九九四年一月九日,朱拉隆功佛教大學,呈獻佛學榮譽博士文憑及讚揚弘化頌狀。

公元一九九六年,御封為拍康那莊真達摩三昧智越,佛陀波黎薩真毗能威貼達摩巴實,波隆那立沙羅努越(昭坤高爵)選封隨職僧爵六位。

公元一九九七年,受任為萬佛慈恩寺攝理住持。

公元一九九九年,御封為拍摩訶康那莊真達摩三昧智越,佛陀波黎薩真毘能威貼達摩巴薩,那哇吉披力巴育譚努真巴差威實(崇高昭坤法爵)選封隨職僧爵六位。

公元二○○八年四月八日,榮獲泰國政府藍康恆大學校董會,虔敬奉獻哲學系榮譽博士文憑及推廣發揚讚頌狀。

公元二○一五年九月十二日,榮獲馬來西亞國大馬佛教大學佛學榮譽博士。