เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2564 โดย : admin

ประกาศ เรื่องการเลื่อนกําหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ และพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)
ตามที่โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ และพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังปรากฏว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ง่ายกว่าเดิม และปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อโรครายวันทั่วประเทศเป็นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) ได้มีหนังสือเวียนถึงหัวหน้า ส่วนราชการโดยกำหนดมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และขอให้หลีกเลี่ยง การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอน และให้งดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมี การรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้คนจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และรวมถึงบุคลากรของสถานศึกษานั้น ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯดังกล่าว และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) ทางโรงเรียนฯ จำเป็นต้องประกาศเลื่อนกําหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่เป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และในส่วนพิธีบรรพชาสามเณรจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยยังสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ และติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ที่ http://www.wmw.ac.th หรือทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง