รับสมัครนักเรียนใหม่

เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2562 โดย : admin

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

       รับสมัครนักเรียนชายบรรพชาเป็นสามเณรจีนนิกาย 

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนปิดการรับสมัคร

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2558
  3. หลักสูตรภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK ระดับ 1-6