ระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
 2. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา บารากุ กาว ทินเนอร์ สารระเหยทุกประเภท และสิ่งเสพติดอันผิดกฎหมาย
 3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติกิจของสงฆ์  ดังต่อไปนี้

  3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา ทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์           

  3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติกิจของสงฆ์

  3.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์

  3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์

  3.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural  hearing  loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์

  3.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ซึ่งทางวัดและโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์

  3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  และทางวัดและโรงเรียน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพหรือในโรคตามข้อ 3.7 ทางวัดและโรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของทางวัดและโรงเรียน ถือเป็นที่สิ้นสุด


คุณสมบัติในส่วนของวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จะต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีให้ได้ภายใน ม.3 จึงจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
 4. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 5. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จะต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นโทให้ได้ภายใน ม.6 จึงจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมมาในวันรายงานตัวและมอบตัว

 1. ผ้าเช็ดตัว
 2. อุปกรณ์การอาบน้ำ เช่น ขันน้ำ , สบู่ , แปรงฟัน , ยาสีฟัน , แชมพู , ผงซักฟอก
 3. เสื้อผ้าที่จะต้องเปลี่ยนในแต่ละวันช่วงอบรมก่อนบรรพชา 3 ชุด หลังจากบรรพชาแล้วให้นำกลับ
 4. รองเท้าแตะ
 5. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
 6. ตู้สำหรับเก็บสัมภาระ ขนาดกว้างสุดไม่เกิน 70 ซม. สูงไม่เกิน 170 ซม. แข็งแรงสามารถล็อคได้ คนละ 1 ใบ
 7. พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว 
 8. กรรไกรตัดเล็บ ไฟฉาย
 9. ปลั๊กไฟมาตรฐาน
 10. มุ้งแขวนขนาด 3 ฟุต
 11. ผ้าปูที่นอน 3 ฟุต
 12. ถังน้ำสำหรับซักผ้า
 13. อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นให้แจ้งขออนุญาตเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองๆสามารถมอบนำฝากเงินให้ทางโรงเรียนจัดหาซื้อมาให้ได้


หลักฐานของผู้สมัคร 

 1. ใบสมัครเรียน (สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์)
 2. สำเนา ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชั้นเรียนล่าสุด มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) (ถ้ามี) 
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา(ผู้ให้กำเนิด)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา(ผู้ให้กำเนิด)
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของบิดา(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) (ถ้ามี)
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา(ผู้ให้กำเนิด)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา(ผู้ให้กำเนิด)
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของมารดา(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) (ถ้ามี)
 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ในกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง)
 13. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ในกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง)
 14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) (ถ้ามี)
 15. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองต่าง ๆ สูติบัตร ประกาศนียบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงคือเอกสารสำคัญที่จะต้องส่งให้ทางโรงเรียน โดยเฉพาะ ปพ.1 หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นล่าสุด


กฎระเบียบของทางโรงเรียนและทางวัด

 ห้ามนำหรือมีไว้ในครอบครองวัตถุสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามโดยเด็ดขาด 

 1. ของมีคมทุกชนิด
 2. อาวุธทุกชนิด
 3. สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
 4. ของมีค่าทุกชนิด  เช่น  สร้อย  แหวน  นาฬิกา
 5. กล้องถ่ายรูป
 6. โทรศัพท์มือถือ,เครื่องเสียง,วิทยุเทป,เครื่องเล่นทุกชนิด
 7. เครื่องสำอางทุกชนิด  (ยกเว้นสบู่ ยาสีฟัน แซมพู)
 8. สื่อ หนังสือบันเทิงทุกประเภทที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศ และขัดต่อระเบียบของทางวัดและทางโรงเรียน
 9. สิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ชุดฆราวาส บุหรี่ สารเสพติดและอุปกรณ์การเสพทุกชนิด

ถ้านักเรียนมี หรือ นำวัตถุสิ่งของทั้ง 9 ชนิดเข้ามาในเขตวัดหรือโรงเรียนจะมีความผิดตามระเบียบ มีโทษตั้งแต่สถานเบา ถึง สถานหนัก(ให้ลาสิกขาและพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน)

หมายเหตุ ข้อความที่เป็นสีแดง ทางวัดและโรงเรียนจะเน้นย้ำเป็นพิเศษ

 

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครเรียนได้ด้านล่าง


ระเบียบการรับสมัครเรียน 2563