อัตลักษณ์ผู้เรียน

ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบของคณะสงฆ์จีน