สมัครเรียน
นักเรียนจะต้องลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผู้ปกครอง หลังลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จะได้ไอดีสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบสมัครเรียน

ข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน

 
 

อธิบาย ข้อมูลการล็อกอินระบบรับสมัครนักเรียน

1. รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก คือ ชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
2. วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด คือ รหัสผ่าน ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 กันยายน 2548 ให้กรอก 01092548
3. อ่านประกาศรับสมัครและระเบียบได้ที่นี่

กรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน

มาจากโรงเรียน


นักเรียนอาศัยอยู่กับ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ของนักเรียน

รู้จักโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ช่องทางใด

กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดาผู้ให้กำเนิด

ข้อมูลมารดาผู้ให้กำเนิด

ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ที่อยู่ผู้ปกครอง ที่สามารถติดต่อได้

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และทางวัด

 

ข้าพเจ้ามีความยินดีให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน วัดหมื่นพุทธวิทยา และจะส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนและทางวัดฯ อย่างเคร่งครัด ในระหว่างอยู่ใน สถานภาพการเป็นสามเณรนักเรียน จะไม่ส่งเสริมให้ฉันอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด และให้อยู่ในสมณะวิสัยทุกประการ(ไม่ เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าฆราวาส) ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด(เหล้า ยา บุหรี่ ฯลฯ) นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน หากนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้ากระทำความผิดระเบียบวินัยร้ายแรงและ หรือผิดพระวินัย ข้าพเจ้ายินดีให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า ลาสิกขาและพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน และขอ รับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 
 
 
 
* หากเลือกไม่เห็นด้วย ทางวัดและโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาการขอสมัครบรรพชาและเข้าศึกษาต่อกับทางโรงเรียนฯ
 
“ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงติดตัวนักเรียนไว้ หากบัตรสูญหายหรือใกล้หมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ก่อนมามอบตัวนักเรียน ”